fbpx

Condicions de Participació al Programa “InspiritLab”

Aquest text recull les condicions de participació en el programa InspiritLab. Accepteu estar obligat o obligada per aquests termes des del moment en què accepteu participar en el procés de sol·licitud d’inscripció i un cop inscrit o inscrita en el programa.

Podeu trobar més informació sobre el programa i els avisos legals corresponents a la nostra pàgina web www.inspiritlab.com (d’ara endavant, el web).

 1. ORGANITZACIÓ

El programa està organitzat pel GRUP LA MÚTUA DELS ENGINYERS (d’ara endavant, l’Organitzador), entitat constituïda i existent amb domicili a aquest efecte a la Via Laietana, 39, 2n, de Barcelona (08003) i amb número de CIF V-08430191, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al foli 18, volum 25405, full núm. B-87907, inscripció 1a, gestora de fons de pensions núm. G-0105 i inscrita amb el núm. P-3159 al Registre d’entitats asseguradores de la DGSFP. L’Organitzador, amb més de 60 anys d’experiència en el sector assegurador i d’estalvi, proporciona un servei integral als enginyers i enginyeres, les empreses, els emprenedors i emprenedores, les associacions i els col·lectius tècnics.

 1. OBJECTIU DEL PROGRAMA

L’objectiu del programa és desenvolupar projectes de manera conjunta entre companyies del grup de l’Organitzador i empreses emergents (start-ups), per la qual cosa l’Organitzador durà a terme a partir d’aquest moment la recerca, l’avaluació, la incubació i, si escau, l’acceleració d’empreses emergents amb projectes innovadors que ja disposin d’un producte mínim viable i que estiguin disposades a complir les regles del programa. A més, un cop finalitzat el programa, aquestes empreses han de considerar la possibilitat de col·laborar amb l’Organitzador en els termes que, si s’escau, acordin en el corresponent contracte per a un possible desenvolupament de projectes comercials i oportunitats de negoci.

El programa inclou vuit categories diferents, entre les quals el projecte ha de trobar encaix en el sector assegurador. Les categories són les següents:

  1. Distribució
  2. Infraestructures
  3. Producte
  4. Atenció al client
  5. Previsió social
  6. Gestió de riscos i inversions
  7. Assessorament
  8. Compliance

 

3. PARTICIPANTS

El programa està obert a emprenedors (de manera individual o per equips) i empreses emergents des de pre-SL fins a una facturació inferior als 500.000 euros, sempre amb un model de negoci relacionat amb el sector Insurtech.

Per inscriure-us al programa heu d’emplenar i enviar el formulari de sol·licitud disponible al web, cosa que implica acceptar íntegrament i sense excepcions aquestes condicions de participació, així com la política de privadesa.

Tant si presenteu la sol·licitud de manera individual com si ho feu en representació d’un equip, us heu d’assegurar que tots els membres compleixin aquests termes.

El participant (i si presenta la sol·licitud com a part d’un equip, cada membre de l’equip) ha de complir les normes següents:

  • Tenir com a mínim 18 anys d’edat.
  • No haver estat condemnat per sentència ferma per delictes dolosos, amb pena igual o superior als sis mesos, fins que no s’hagi extingit la responsabilitat penal.
  • No estar la persona o l’entitat sotmeses en situació legal de concurs.

D’altra banda, les candidatures han de complir els requisits següents per poder participar-hi:

  • Almenys una persona amb capacitat de decisió a l’empresa emergent ha de treballar a temps complet en el projecte.
  • No haver superat els 3 anys de constitució de la societat.
  • Aquest producte ha de disposar d’una base tecnològica o incorporar algun element de caràcter innovador dins d’algun dels sectors en què operen alguna de les empreses del grup de l’Organitzador.
  • No pot incloure elements subjectes a drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers dels quals no s’hagi obtingut l’autorització o la llicència corresponent que li permeti desenvolupar el projecte, que és objecte d’aquest programa. L’autorització o llicència s’ha d’acreditar fefaentment.
  • Heu d’ajustar-vos a la legalitat vigent, així com als continguts i els valors del sistema de prevenció de delictes i al Codi ètic del grup de l’Organitzador, disponibles a la URL: https://www.mutua-enginyers.com/es/particulars/grupmutua/informacion_corporativa/transparencia/sistema_de_prevencion_de_delitos_compliance_penal.

Pel que fa als costos i les despeses que tinguin els participants durant la participació en el programa, són sufragats íntegrament per ells. Això inclou les despeses relacionades amb el viatge i l’allotjament, llevat de les d’infraestructura, aportades discrecionalment per l’Organitzador durant la fase d’incubació, sempre que siguin a la seu del grup de l’Organitzador situada a la Via Laietana, 39, 2n, de Barcelona (08003).

 1. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

El termini de sol·licitud està obert des que s’habiliti al web el formulari de sol·licitud fins a les 23.59 h del 15 de maig de 2019. Per poder participar-hi, els sol·licitants han d’emplenar i enviar el formulari de sol·licitud dins d’aquest termini.

El formulari de sol·licitud s’ha d’emplenar íntegrament, omplint adequadament tots els punts requerits i proporcionant la informació i la documentació necessàries que permetin que l’Organitzador pugui entendre i valorar el projecte.

Està permesa la presentació d’una sol·licitud per projecte i categoria. Una persona o equip pot presentar diferents projectes en diverses categories, sempre que les sol·licituds siguin substancialment diferents entre si. També hi ha la possibilitat de participar en una mateixa categoria amb diferents projectes. En qualsevol cas, si considerem que dues sol·licituds o més en les quals esteu involucrat són massa similars, us podem requerir que en trieu una per continuar amb el procés. Així mateix, en cas que la categoria triada no sigui, segons el parer de l’Organitzador, la que encaixi millor, se us pot incloure en una altra categoria del programa.

L’Organitzador es reserva el dret a rebutjar qualsevol sol·licitud que es consideri incompleta o inadequada o per qualsevol altre motiu, incloent-hi, sense caràcter limitador, que no descrigui una solució o projecte comercial, que sigui o pugui ser il·legal o de legalitat dubtosa o que no respecti algun dels punts del Codi ètic, així com qualsevol altra política de l’Organitzador.

Així mateix, l’Organitzador pot fer una anàlisi de due diligence sobre els participants, incloent-hi la verificació d’identitats, les acreditacions, el paper en la creació del projecte o la idea de negoci. El participant ha de proporcionar tota la col·laboració que es requereixi i tota la documentació acreditativa que l’Organitzador necessiti per validar el participant i el seu projecte.

L’Organitzador pot requerir a un participant o candidatura que constitueixi, per exemple, una societat anònima o limitada (si encara no la té) i que transfereixi el seu negoci (inclosos els drets de propietat intel·lectual o industrial pertinents) a aquesta societat.

S’avaluen únicament les empreses emergents que compleixin els requisits recollits en aquest text, sobre la base dels fonaments del programa. Alguns criteris que cal tenir en compte són:

  1. Grau d’innovació del projecte
  2. Qualitat del producte o servei ofert
  3. Aplicabilitat i escalabilitat en el mercat de referència
  4. Termini d’implementació
  5. Potencial d’inversió
 1. PROCEDIMENT I FASES DEL PROGRAMA
 • Admissió i selecció

Cadascuna de les categories disposa d’un equip assignat compost per empleats de diferents entitats del grup de l’Organitzador. D’entre les candidatures presentades i acceptades, l’equip corresponent tria, segons el seu parer, 10 candidatures. Les altres no continuen a les fases següents del programa.

A les candidatures triades se’ls notifica aquesta circumstància per correu electrònic o per telèfon, fent servir les dades de contacte que els participants hagin facilitat per a aquest efecte en el formulari de sol·licitud inicial.

Un cop triades i notificades les candidatures, i fins i tot en fase de presentació de sol·licituds, els participants poden ser requerits a mantenir una reunió presencial o per videoconferència amb l’equip de la categoria corresponent. Durant la trobada, el membre o membres de la candidatura poden exposar amb més detall el seu projecte al jurat.

En cas que el participant vulgui abandonar el programa, ho ha de comunicar en el termini de tres (3) dies des que es posin en contacte amb ell, i es considera que aquest temps és suficient perquè el participant resolgui qualsevol dubte amb l’Organitzador relatiu a la seva continuïtat en el programa.

 • Selecció de finalistes i període d’acceleració dels projectes

El 15 de maig  tindrà lloc a la seu designada per l’Organitzador (d’ara endavant, la seu) una pitch session (en horari encara per determinar), que tindrà per objecte presentar en públic els empleats i els col·laboradors del grup de l’Organitzador de les 10 candidatures seleccionades. En aquesta sessió es farà una votació entre l’audiència i se seleccionaran 5 candidatures que continuaran endavant en el programa.

De l’1 de juny al 30 d’octubre de 2019, els principals representants de les candidatures continuaran treballant en el projecte de manera presencial a la seu. Durant aquest període de temps, l’Organitzador farà l’acceleració dels projectes. Això implica l’obertura d’una fase d’aprenentatge mutu encaminat al desenvolupament i la implementació del projecte. A les nostres oficines de la seu, els equips de cada projecte disposaran, per a un màxim de 3 persones per cada candidatura, de:

 1. Llocs de treball amb wifi i impressores.
 2. Sales de reunions.
 3. Menjador i cafeteria.

Les dues parts acordaran el nombre d’integrants de l’empresa emergent i de la companyia del grup de l’Organitzador que al mateix temps puguin romandre físicament a la seu, per facilitar un desenvolupament eficient del projecte.

Com a requisit essencial, en aquest període de temps treballaran en el desenvolupament del projecte, amb la solució objecte de la seva candidatura (ja sigui un producte mínim viable o quelcom en fase més avançada) i l’elaboració d’un pla de negoci per poder implementar en alguna de les entitats del grup de l’Organitzador, que serà, finalment, la proposta que es presentarà a la fase de selecció del guanyador del programa.

A més, en la mesura que sigui possible, durant aquest període l’Organitzador facilitarà a l’empresa emergent els mitjans que disposin les companyies del seu grup a favor del desenvolupament del projecte (expertise, instal·lacions, dades, etc.).

 • Selecció del projecte guanyador

Durant un demo day, que se celebrarà també a la seu el pròxim 5 de novembre de 2019 (en horari encara per determinar), es tornaran a presentar totes les candidatures finalistes, que hauran d’actualitzar el projecte en funció de l’evolució experimentada durant el període d’acceleració i exposar les principals conclusions i aprenentatges de la feina duta a terme a la seu.

Tots els assistents a la sessió podran participar en la votació i l’elecció del projecte guanyador.

Tant en el demo day com en la resta d’esdeveniments, us en notificarem la ubicació exacta, la data i l’hora en què heu d’assistir i qualsevol altre tràmit important que hàgiu de conèixer. En cas que per motius organitzatius o per causes de força major calgui modificar les dates previstes en aquestes bases, també us ho notificarem.

 • Impacte en el negoci

En aquesta fase, el projecte guanyador i l’Organitzador obriran un període de converses en règim d’exclusivitat per part del guanyador, encaminat a valorar possibles vies de desenvolupament comercial, de negoci i d’inversió del projecte. Per exclusivitat s’entén que, en relació amb el projecte, cap de les parts no pot encetar amb tercers converses amb vista al desenvolupament com a producte ni facilitar a tercers cap informació del projecte, sense disposar de l’autorització escrita de l’altra part.

 1. DRETS RECONEGUTS AL GRUP LA MÚTUA DELS ENGINYERS PEL PROGRAMA

La participació dels projectes seleccionats en el programa d’acceleració InspiritLab implica el reconeixement dels drets a favor del Grup La Mútua dels Enginyers en les condicions del contracte que se subscriurà amb cada projecte.

 • Drets d’imatge

Els participants autoritzen el Grup La Mútua dels Enginyers a convidar la premsa especialitzada o generalista per cobrir les diferents activitats realitzades durant el període del programa d’acceleració.

Així mateix, tots els participants seleccionats han d’autoritzar el Grup La Mútua dels Enginyers a difondre i publicar per internet i en mitjans de premsa un resum dels projectes en qüestió, així com la imatge i el nom dels participants responsables dels projectes.

 • Dret de primera negociació

En contraprestació pels serveis d’acceleració, els projectes seleccionats, en el moment de la signatura del contracte que regularà la seva participació en el programa, han de concedir a favor del Grup La Mútua dels Enginyers la titularitat d’un dret de primera negociació.

Aquest dret implica que, durant la vigència del contracte pel qual es regularà la seva participació en el programa i també durant els tres anys següents a la seva finalització per qualsevol causa, el Grup La Mútua dels Enginyers té un dret de primera negociació, sense compromís de tancament, per a l’adquisició, la comercialització, la llicència, la distribució i, de manera general, qualsevol acte d’explotació sobre els resultats, els productes o els serveis dels projectes que hagin participat en el programa, sempre prèviament i preferentment a qualssevol altres tercers.

En cap cas no es pot entendre el dret de primera negociació com un dret de comercialització en exclusiva, i els promotors del projecte, després d’haver-lo ofert al Grup La Mútua dels Enginyers, el poden oferir a tercers interessats. Es consideren resultats del projecte tots els coneixements o tecnologies, patentables o no, com ara informació experimental, fórmules, programari, creacions, descobriments, know-how, informació o invencions obtingudes o desenvolupades en el marc del projecte. Així mateix, els requisits d’adquisició, comercialització, distribució o explotació dels resultats, els productes o els serveis del projecte s’han de valorar a preu de mercat, i el Grup La Mútua dels Enginyers ha de gaudir de les millors condicions ofertes a tercers en el mercat.

 • Dret d’inversió amb descompte

Els projectes seleccionats en el moment de la signatura del contracte, que regularà la seva participació en el programa, han de concedir a favor del Grup La Mútua dels Enginyers el dret a invertir en el projecte amb un 30 % de descompte, sempre durant un període de 12 mesos després de la finalització del programa.

 • Dret d’informació i seguiment del projecte

A l’efecte de seguiment del projecte i del màxim aprofitament dels serveis d’acceleració del programa, durant la vigència del contracte que reguli la participació dels projectes seleccionats en el programa, el Grup La Mútua dels Enginyers ha de ser suficientment informat sobre la marxa del projecte.

 • Dret de tempteig o subscripció preferent

Els projectes seleccionats, en el moment de la signatura del contracte que regularà la seva participació en el programa, han de concedir a favor del Grup La Mútua dels Enginyers el dret a participar en les rondes de finançament del projecte que se celebrin durant el programa d’acceleració i durant els tres anys següents a la finalització de la participació del projecte en el programa.

El Grup La Mútua dels Enginyers pot subscriure participacions o accions del projecte en aquestes rondes de finançament amb caràcter preferent a altres inversors fins a assolir un percentatge màxim de participació en el projecte del 10 % del capital social.

El Grup La Mútua dels Enginyers pot exercir aquest dret de subscripció preferent en les mateixes condicions econòmiques i amb els mateixos drets que els inversors que liderin cadascuna de les rondes de finançament, sense gaudir de cap taxa de descompte ni bonificació, excepte la que s’ha exposat en el punt 2.3. En cas que aquest dret entri en col·lisió amb els drets d’adquisició preferent atorgats pel projecte seleccionat a altres inversors que hagin invertit en una ronda de finançament prèvia al programa d’acceleració, el Grup La Mútua dels Enginyers es compromet a revisar aquest dret perquè pugui ser compatible amb els drets d’adquisició ja atorgats a altres inversors.

 1. FISCALITAT

En matèria de fiscalitat, l’Organitzador està subjecte a la normativa que sigui aplicable al llarg del programa, especialment, sense caràcter limitador, al premi esmentat més amunt.

 1. RESPONSABILITATS

El participant o candidat ha d’assumir les responsabilitats següents des del moment en què es presenti la sol·licitud emplenada:

S’ha de presentar la sol·licitud i participar tant en el procés d’admissió com, si s’escau, en el programa, de bona fe i de la manera més professional i lleial possible.

No es pot presentar informació que pugui ser fraudulenta, falsa, il·legal o que vulneri drets de tercers.

S’ha d’acceptar indemnitzar l’Organitzador o qualsevol de les entitats del grup de l’Organitzador per qualsevol pèrdua, dany, cost, reclamació o despesa que pugui patir com a conseqüència de l’incompliment d’aquestes condicions de participació, incloent-hi qualsevol dany patrimonial que el participant o candidat pugui causar mentre està a les instal·lacions del grup de l’Organitzador.

 1. CONFIDENCIALITAT I PRIVACITAT

L’Organitzador del programa no requereix que el participant inclogui cap informació confidencial sobre ell, el seu projecte o idea de negoci en el formulari d’inscripció o en qualsevol de les sessions, reunions o presentacions públiques.

L’Organitzador assumeix que qualsevol informació que proporcioni el participant és de domini públic o és informació que el participant no té cap inconvenient a fer pública. Si qualsevol dels participants proporciona informació que li ha estat proporcionada per un tercer, sigui un membre de l’equip o no, ha de tenir el seu consentiment per fer-ho i s’ha d’assegurar que aquesta informació no es considera confidencial.

L’Organitzador no està subjecte a cap obligació de confidencialitat sobre la informació que proporcioni. En cas que el participant consideri necessari proporcionar informació sensible que hagi de ser mantinguda com a confidencial, ho ha de notificar abans de proporcionar-la. En aquest cas, si s’escau, cal redactar un acord de confidencialitat específic.

Les candidatures finalistes que accedeixin al període d’acceleració del programa han de signar un acord de confidencialitat que comprometi a no fer servir informació confidencial del grup de l’Organitzador, així com un acord de tractament adequat de les dades de caràcter personal.

Com indica la normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal, el candidat o participant en el programa queda informat de la recollida i el tractament de les seves dades personals per part de l’Organitzador d’acord amb el que estableixen aquestes bases de participació i amb el que estableix, també, el programa en què participin amb el seu projecte, i en dona el seu consentiment exprés. Igualment, en relació amb les dades personals que aporti a l’Organitzador per qualsevol mitjà i que pertanyin a terceres persones, el participant manifesta haver obtingut el consentiment d’aquestes persones i haver-les informat dels seus drets. Sobre aquesta qüestió, l’Organitzador, a elecció seva, pot sol·licitar prova d’això al participant o bé exigir la signatura d’un document exprés de cadascuna de les persones físiques.

Les pitch sessions i qualsevol altra reunió o sessions del programa poden ser gravades i publicades, segons el parer de l’Organitzador. Amb la inscripció en el programa, els participants autoritzen expressament la cessió de drets d’imatge i viz.

Els participants consenten la utilització, la publicació i la reproducció arreu del món, per part de l’Organitzador o de qualsevol de les entitats del grup de l’Organitzador, del seu nom, de les seves dades personals de contacte i de la seva imatge, en qualsevol tipus de publicitat, promoció o publicació, inclòs internet, o qualsevol altre mitjà de la naturalesa que sigui. Tot això, amb finalitats comercials o informatives, sempre que tinguin relació amb el programa, sense dret a reemborsament de cap tipus per al participant i sense necessitat de pagar cap quantitat.

Els participants poden exercir gratuïtament els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en relació amb les seves dades de caràcter personal, per la qual cosa es poden adreçar per escrit, adjuntant còpia del DNI, al responsable del tractament, Grup La Mútua dels Enginyers, Via Laietana, 39, 2n, 08003 Barcelona, a l’atenció del Departament de Privacitat o a l’adreça de correu electrònic lopd@ mutua-enginyers.com.

 1. DIFUSIÓ DEL PROGRAMA

Les candidatures seleccionades accepten aparèixer a la premsa per presentar els seus projectes en el marc del desenvolupament del programa si ho sol·licita l’Organitzador.

 1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Aquestes condicions de participació no pretenen transferir drets de propietat intel·lectual i industrial entre les parts. En particular, l’Organitzador ni cap companyia del seu grup no té cap dret sobre els productes que siguin aportats pels participants del programa ni sobre el desenvolupament d’aquests productes, llevat d’aquells projectes que siguin desenvolupats de manera conjunta entre el participant i la companyia del grup de l’Organitzador. Pel que fa a aquests últims, el participant i l’Organitzador han de subscriure el corresponent acord on figuri la regulació dels drets de propietat intel·lectual i industrial.

Cap dels participants, candidatures i entitats no pot utilitzar els drets de propietat intel·lectual o industrial, inclosos noms, marques, logotips, documentació o materials de l’Organitzador o de les companyies del seu grup en cap moment ni de qualsevol forma, sense el consentiment exprés previ i per escrit de l’Organitzador.

L’Organitzador i les entitats que formen part del grup de l’Organitzador poden fer servir els seus drets de propietat intel·lectual únicament a l’efecte del programa, inclòs revisar i considerar la seva sol·licitud, així com la promoció raonable del programa (com ara confirmar la participació del participant en el lloc web del programa i en altres materials publicitaris o donar detalls sobre aquest participant i la seva empresa emergent o idea de negoci).

 1. OPORTUNITATS DE COL·LABORACIÓ

Independentment del recorregut de cadascuna de les candidatures al llarg del programa, l’Organitzador, directament o indirectament (per mitjà d’altres entitats del grup de l’Organitzador), pot estar interessat a valorar possibles oportunitats d’inversió o comercials. El fet que cada participant i la seva candidatura decideixin inscriure’s al programa comporta que accepten i confirmen que estan d’acord que el grup de l’Organitzador es pugui posar en contacte amb ells per a aquests propòsits.

Aquests termes i condicions de participació, en la part que sigui aplicable, continuen plenament vigents i regeixen aquestes converses.

 1. RESPONSABILITAT

En la mesura que no pugui ser limitada d’acord amb la legislació aplicable, la responsabilitat total de l’Organitzador (inclosos els empleats, els directius, els mutualistes, els agents, els assessors i els col·laboradors) en relació amb totes les accions que sorgeixin respecte al programa (ja sigui per incompliment contractual, responsabilitat objectiva, danys o falta) no pot excedir dels 1.000 euros.

No obstant l’anterior, l’Organitzador no té cap responsabilitat per:

 1. Qualsevol informació incorrecta o inexacta proporcionada per error sobre el procés d’inscripció o sobre el programa en general.
 2. Manca de recepció de sol·licituds d’inscripció.
 3. Errors tècnics o humans.

El participant ha de conservar una còpia de tota la informació (sigui quina sigui) que enviï al grup de l’Organitzador per via electrònica i, quan enviï documentació en suport físic, només n’ha d’enviar una còpia i conservar l’original. El grup de l’Organitzador no és responsable de cap pèrdua de dades o documentació.

En presentar la seva candidatura i emplenar el formulari de sol·licitud, el participant accepta que les limitacions i les exclusions exposades anteriorment són raonables tenint en compte totes les circumstàncies, inclòs el fet que presentar la seva sol·licitud no comporta cap cost. Si el candidat no està d’acord a acceptar aquestes limitacions i exclusions perquè no les considera raonables, l’Organitzador li aconsella que no enviï la sol·licitud i, per tant, declini la participació en aquest programa.

 1. CONTACTE AMB L’ORGANITZADOR

En cas de dubte sobre el programa, us podeu posar en contacte amb l’Organitzador mitjançant l’adreça hola@inspiritlab.com.

Si el participant necessita enviar una notificació a l’Organitzador, ho ha de fer a l’adreça esmentada al paràgraf anterior. Per posar-se en contacte amb el participant (o fer-li qualsevol notificació), l’organització farà servir les dades de contacte que hagi proporcionat en presentar la seva sol·licitud de participació.

Si les dades de contacte canvien en qualsevol moment durant el transcurs del programa, el participant ho ha de comunicar a l’Organitzador de manera immediata.

Les notificacions que l’Organitzador enviï al participant es consideren efectives per a tots els membres de l’equip quan el participant presenti la sol·licitud en nom d’un equip o entitat.

 1. ALTRES ASPECTES

L’Organitzador es reserva el dret de modificar, cancel·lar o suspendre el programa o qualsevol part d’aquest programa, en qualsevol moment i per qualsevol motiu, principalment, sense caràcter limitador, motius organitzatius, causes de força major, circumstàncies que estiguin fora del control de l’Organitzador o no-presentació de projectes adequats o de prou entitat.

Es pot suspendre o desqualificar qualsevol participant o candidatura, en qualsevol moment, quan l’Organitzador ho consideri necessari per protegir la integritat o el funcionament del programa o interessos legítims de l’Organitzador, o davant la sospita que un participant o candidatura ha violat aquests termes o ha actuat de manera inadequada o poc ètica.

No es considera una renúncia als drets de l’Organitzador la no-aplicació de qualsevol disposició de manera immediata.

La invalidesa o inaplicabilitat de qualsevol disposició continguda en aquests termes no afecta de cap manera l’existència o la validesa dels termes restants, que romanen en ple vigor i efecte. Si una disposició és inaplicable, l’Organitzador la pot substituir per una disposició aplicable que reflecteixi de la manera més fidel possible la intenció vàlida de la disposició substituïda.

L’Organitzador es reserva la facultat de presentar a signatura documentació contractual nova en cas que l’evolució del programa o circumstàncies específiques de les candidatures ho puguin requerir o aconsellar. Les candidatures afectades han d’acceptar i signar la documentació com a condició per continuar endavant en el programa. No obstant això, en cas que una candidatura no ho accepti, se li dona l’oportunitat de retirar la seva sol·licitud.

Aquestes condicions de participació, juntament amb la política de privacitat, formen tots els termes aplicables a aquest procés de sol·licitud i al programa i operen amb independència i exclusió de qualsevol material publicitari o una altra documentació.

Aquestes condicions de participació (incloent-hi qualsevol disputa o demanda no contractual) es regeixen per la legislació comuna espanyola, i tant el participant com l’Organitzador accepten la jurisdicció exclusiva dels jutjats i els tribunals de la ciutat de Barcelona respecte a qualsevol disputa que pugui sorgir en relació amb el contingut d’aquest document (excepte si el participant resideix o té negocis o actius fora d’Espanya; en aquest cas, l’Organitzador es reserva el dret a instar les accions d’execució en contra o sol·licitar mesures provisionals, preventives o cautelars en qualsevol jurisdicció on resideixi o tingui negocis o actius).